BELEDİYEMİZİN 2015 YILINA AİT MECLİS KARARLARI

05 Ocak 2015 Tarihli MECLİS KARARI

 

ASLANAPA BELEDİYE MECLİSİNİN 

05.01.2015 TARİH VE 2015/01 SAYILI OTURUMUNDA ALINAN KARAR 

       Belediye Meclisi Belediye Başkanlığının 02.01.2015 tarih ve 01 sayılı yazıları ile gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisimiz Belediye ve Meclis Başkanı Asaf AKAR’ın  Başkanlığında Üye Arif GÜLTEKİN, Ramazan GÖKMEN, Halil OCAK, Ahmet BAŞYİĞİT, Mehmet KABAR, Harun TÜRKMEN ve Ramazan ÇÜRÜK 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerine göre Ocak – 2015 dönemi ve gündemde bulunan konuları görüşmek üzere hazır oldukları halde Belediye Meclisimiz toplandı. Belediye Başkanı Asaf AKAR yoklama yaptı, çoğunluk olduğu anlaşıldı ve gündeme geçildi.

       1- Gündemin 1 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediye Başkatibinin 02.01.2015 tarihli yazısı Belediye Başkanlığınca 02.01.2015 tarihinde Meclise havale olmakla okundu, oylama yapıldı.

          KARAR:

          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz her yıl bir aylık tatil kararı alabileceğinden; buna göre Belediye Meclisimizin 2015 yılı Ağustos ayında bir aylık tatile girmesine Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

       2- Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediye Başkatibinin 02.01.2015 tarihli yazısı Belediye Başkanlığınca 02.01.2015 tarihinde Meclise havale olmakla okundu, gizli oylama yapıldı.

          KARAR:

          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24 ncü maddesine göre Belediyemizin 2015 yılı Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarında görev almak üzere Belediye Meclisi Üyelerinden Arif GÜLTEKİN, Ahmet BAŞYİĞİT ve Mehmet KABAR Belediye Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu Üyeliğine aday gösterildiler.

           Yapılan gizli oylama sonucu üyelerden Arif GÜLTEKİN, Ahmet BAŞYİĞİT ve Mehmet KABAR 8’er oyla Belediye Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu Üyesi seçildiler.

         3- Gündemin 3 ncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediye Başkatibinin 02.01.2014 tarihli yazısı Belediye Başkanlığınca 02.01.2014 tarihinde Meclise havale olmakla okundu, gizli oylama yapıldı.

          KARAR:

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesine göre Belediyemizin 2014 yılına ait Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin Hesap ve İşlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonunda görev almak üzere Belediye Meclisi Üyelerinden Ramazan GÖKMEN, Harun TÜRKMEN ve Ramazan ÇÜRÜK aday gösterildi.

          Yapılan gizli oylama sonucu Ramazan GÖKMEN, Harun TÜRKMEN ve Ramazan ÇÜRÜK 8’er gizli oyla Belediye Denetim Komisyonu Üyesi seçildiler.

           4- Gündemin 4 ncü maddesinin görüşülmesine geçildi, Belediye Başkatibinin 02.01.20145tarihli yazısı Belediye Başkanlığınca 02.01.2015  tarihinde Meclise havale olmakla okundu.

          KARAR:

          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32 nci maddesine göre Meclis Başkan ve Üyelerine, 2015 Yılında Meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonu (Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu) toplantılarına katıldıkları hergün için, 39 ncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri miktarını geçmeyecek şekilde brüt 15,00 TL huzur hakkı ödenmesine hazır bulunan üyelerce oy birliğiyle karar verildi.

          5- Gündemin 5 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediye Başkatibinin 02.01.2015 tarihli yazısı Belediye Başkanlığınca 02.01.2015 tarihinde Meclise havale olmakla okundu.

          KARAR:

          Belediyemiz memur kadrolarında görev yapmakta olan Belediyemiz memurlarının kadrolarının değişikliği ile ilgili Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 ve 11 nci maddesinde belirtilen; I Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin, III Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin, V Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdası Cetvelinin kabulüne, IV Sayılı Dolu-Boş Memur Kadro Durumu ve VII Sayılı Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Cetvelinin onaylanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesi gereği Belediye Meclis üyelerince oy birliğiyle karar verildi.

          6- Gündemin 6 ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediye Başkatibinin 02.01.2015 tarihli yazısı Belediye Başkanlığınca 02.01.2015 tarihinde Meclise havale olmakla okundu, gereği düşünüldü.

          KARAR:

          Anayasa Hükümleri ve Devletin temel niteliklerinden Sosyal Hukuk Devleti ilkesi; Uluslar arası Sözleşmeler, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun çerçevesinde sözleşmenin tarafı olan çalışanların ekonomik durumunu işverenin mali gücünün elverdiği ölçüde, insanca yaşamı sağlamak, bilgi ve becerisini geliştirmek, aynı işi yapan kişiler arasındaki ücret dengesini sağlamak, emeğin karşılığını almak, adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını artırarak demokratik ve katılımcı çalışma düzenini oluşturmak amacı ile Aslanapa Belediyesi çalışanlarını temsil eden BEM-BİR-SEN ile İşveren Aslanapa Belediye Başkanlığı arasında imzalanacak olan Sosyal Denge Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanı Asaf AKAR’a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

             7- Gündemin 7 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler tamamlandı.

           KARAR:

          İlçemizden il merkezine ve komşu ilçelerine yolcu taşıma işi 18:30 – 06:30 saatleri arasında yapılmamaktadır. İlçemizin İl Merkezine ve Zafer Havalimanına yakın olması nedeniyle, vatandaşların mağdur olmaması için  5393 Sayılı Belediye Yasasının 15 nci maddesinin (p) bendi gereğince, ilçemizde Ticari Taksi oluşturulması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

            8- Gündemin 8 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler tamamlandı.

          KARAR:

          Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Ic İmar Paftasında 30900-31000 Yatay, 28300-28600 Koordinatları arasında bulunan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Meşrutiyet Caddesi 17 Pafta 4782, 4783 ve 4790 Parsellerin doğusunda bulunduğu alanda Meşrutiyet Caddesi yol genişliğinin değiştirilmeden, doğu yönünde kaydırılarak imar tadilatı yapılmasına, İmar Planındaki tadilat işinin Belediyemiz imkanları doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 8 nci maddesine göre yetkili ve selahiyetli Şehir Plancısına yaptırılmasına 01.12.2014 tarih 30 No.lu Belediye Meclisi Kararı ile Karar verilmiş olup, bahse konu değişikliğin onanmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

           9- Gündemin 9 ncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler tamamlandı.

          KARAR:

            Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-IVb İmar Paftasında 30300-30400 Yatay, 28300-28500 Dikey Koordinatları arasında bulunan 18 Pafta 4929 ve 4932 Parsellerin bulunduğu alanda yapılaşmayı teşkil edecek engellerin ortadan kaldırılması için imar tadilatı yapılmasına, İmar Planındaki tadilat işinin Belediyemiz imkanları doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 8 nci maddesine göre yetkili ve selahiyetli Şehir Plancısına yaptırılmasına 01.12.2014 tarih 31 No.lu Belediye Meclisi Kararı ile Karar verilmiş olup, bahse konu değişikliğin onanmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

          Belediye Başkanı Asaf AKAR oturumun kapanması hakkında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucu oturumun kapanmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Asaf AKAR

Belediye ve Meclis Başkanı

(imzalı)

Arif GÜLTEKİN

Katip Üye

(imzalı)

Mehmet KABAR

Katip Üye

(imzalı)

 

       02 Şubat 2015 Tarihli MECLİS KARARI

ASLANAPA BELEDİYE MECLİSİNİN 

02.02.2015 TARİH VE 2015/02 SAYILI OTURUMUNDA ALINAN KARAR 

       Belediye Meclisi Belediye Başkanlığının 29.01.2015 tarih ve 76 sayılı yazıları ile gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisimiz Belediye ve Meclis Başkanı Asaf AKAR’ın  Başkanlığında Üye Arif GÜLTEKİN, Ramazan GÖKMEN, Halil OCAK, Ahmet BAŞYİĞİT, Mehmet KABAR, Yılmaz AYVERDİ, Harun TÜRKMEN ve Ramazan ÇÜRÜK 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerine göre Şubat – 2015 dönemi ve gündemde bulunan konuları görüşmek üzere hazır oldukları halde Belediye Meclisimiz toplandı. Belediye Başkanı Asaf AKAR yoklama yaptı, çoğunluk olduğu anlaşıldı ve gündeme geçildi.

           1- Gündemin 1 nci maddesinin görüşülmesine geçildi, görüşmeler tamamlandı. Yapılan görüşmeler neticesi;

       İÇME SUYU SATIŞ TARİFESİ

a-  Meskenlerde 2 ayda Tüketilen Suyun Tarifesinin

 1. 0 m³’den 30 m³’e kadar metreküpünden KDV dahil 0,70 TL,
 2. 31 m³’den 50 m³’e kadar metreküpünden KDV dahil 0,75 TL,
 3. 50 m³’den yukarısı için metreküpünden KDV dahil   0,80 TL.

 b) Ticarethane ve İnşaatlarda 2 ayda Tüketilen Suyun Tarifesinin;

 1. 0 m³’den 30 m³’e kadar metreküpünden KDV dahil 0,80 TL,
 2. 31 m³’den 50 m³’e kadar metreküpünden KDV dahil 0,90 TL,
 3. 50 m³’den yukarısı için metreküpünden KDV dahil   1,00 TL,

 c) Resmi Dairelerden 2 ayda Tüketilen Suyun metreküpünden KDV dahil 0,80 TL,

 d) Sayaç takmayanlara veya sayacı olmayan İnşaat sahiplerine götürü olarak kat adeti X 500,00 TL,

 e) Sayacı bozuk olan Abonelerin bir önceki döneme ait tahakkukunun dikkate alınmasına,

 f) İçme suyu abonelerinden içme suyu bedellerini tahsilat ayı içerisinde ödemeyen her abonenin içme suyunun Belediyemizce yetkili personel tarafından kesilmesine ve ayrıca 80,00 TL Açma-Kapama ücreti alınmasına,

g) İçme suyu Abonelerinden her 2 ayda yapılan tahakkukta 1,50 TL bakım ücreti alınmasına,

 h) Öğrenci yurtları ve yuvalardan %50 (İskonto) ile tahsil edilmesine,

i) İçme Suyu Abone Tarifesi;

 1. Su bağlama ücreti ……………………….. 50,00 TL,
 2. Güvence ……………………………………  5,00 TL olmak üzere toplam 55,00 TL, ayrıca Resmi Daire Su Abonelerinin iki katı Abone Ücreti alınmasına,Yukarıda belirtilen İçme Suyu Satış Tarifesinin 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.
 3.  Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi, görüşmeler tamamlandı. Yapılan görüşmeler neticesi;

KATI ATIK TOPLAMA TAŞIMA VE BERTARAF TESİSLERİNDE YARARLANMA ÜCRETLERİ TARİFESİ:

 1. Tüm bağımsız bölüm meskenlerden (Yıllık) ……………. 30,00 TL,
 2. Tüm bağımsız bölüm işyeri ve dükkanlardan (Yıllık) .. 42,00 TL,
 3. 1 – 50 kişi arasında personel (işçi) çalıştıran küçük ölçekli Hipermarket,Fabrika ve Gıda Üretimi yapan yerlerden(Yıllık)…………………………… 2.760,00 TL,
 4. Marketlerden (100 m² – 200 m² alanı olan)(Yıllık) ……. 78,00 TL,
 5. Lokanta, Bar ve Kafelerden (100 m²altı)(Yıllık)……….. 300,00 TL,
 6. Lokanta, Bar ve Kafelerden (100 m² – 200 m²)(Yıllık).  360,00 TL,
 7. Yemek Fabrikaları ve Gıda İmalathanelerinden (Yıllık) 810,00 TL,
 8. Resmi ve Özel Hastanelerden (Yıllık)…………………….. 2.520,00 TL,
 9. Poliklinik Türü Sağlık Merkezlerinden Aile Hekimi başına (Yıllık) ……………… 270,00 TL,
 10. Belediye Belgeli (Otel, Pansiyon, Apart Otel ve Yurt) Yatak başı (Aylık)………     0,75 TL,
 11. Turistik Belgeli 2 Yıldızlı Otellerden Yatak başı (Aylık)…………………………………  3,00 TL,
 12. Turistik Belgeli 3 Yıldızlı Otellerden Yatak başı (Aylık) ………………………………..  4,00 TL,
 13. Turistik Belgeli 4 Yıldızlı Otellerden Yatak başı (Aylık)…………………………………  5,00 TL,
 14. Turistik Belgeli 5 Yıldızlı Oteller ve Tatil Köylerinden Yatak başı (Aylık) …….. 6,00 TL,
 15. Bankalardan Şube Başına (Yıllık)………………………… 1.260,00 TL,
 16. Akaryakıt İstasyonlarından (Yıllık)……………………… 1.260,00 TL,
 17.  Diğer İşletmelerden (Yıllık)………………………………… 1.410,00 TL olarak  belirlenmesine, Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Tesislerinden yararlanma ücretlerinin su faturalarına 6 eşit taksitte yansıtılmasına, su aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden ise emlak vergileriyle birlikte mayıs ve kasım aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmesine.

Yukarıda belirtilen Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Tesislerinden Yararlanma Ücret Tarifesinin 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Başkanı Asaf AKAR oturumun kapanması hakkında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucu oturumun kapanmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Asaf AKAR

Belediye ve Meclis Başkanı

(imzalı)

Arif GÜLTEKİN

Katip Üye

(imzalı)

Mehmet KABAR

Katip Üye

(imzalı)

 

03 Mart 2015 Tarihli MECLİS KARARI

ASLANAPA BELEDİYE MECLİSİNİN 

03.03.2015 TARİH VE 2015/03 SAYILI OTURUMUNDA ALINAN KARAR

        Belediye Meclisi Belediye Başkanlığının 26.02.2015 tarih ve 165 sayılı yazıları ile gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisimiz Belediye ve Meclis Başkanı Asaf AKAR’ın  Başkanlığında Üye Arif GÜLTEKİN, Ramazan GÖKMEN, Rasık KIRLI, Halil OCAK, Ahmet BAŞYİĞİT, Mehmet KABAR, Yılmaz AYVERDİ, Harun TÜRKMEN ve Ramazan ÇÜRÜK 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerine göre Mart – 2015 dönemi ve gündemde bulunan konuları görüşmek üzere hazır oldukları halde Belediye Meclisimiz toplandı. Belediye Başkanı Asaf AKAR yoklama yaptı, çoğunluk olduğu anlaşıldı ve hazır bulunan Belediye Meclisi Üyelerine gündem oluşmadığından dilek ve temennide bulunmak isteyip, istemeyen soruldu. Önemli dilek ve temennide bulunan olmadığından, Belediye Başkanı Asaf AKAR oturumun kapatılması hakkında oylama yaptı, yapılan oylama sonucu oturumun kapatılmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

Asaf AKAR

Belediye ve Meclis Başkanı

(imzalı)

Arif GÜLTEKİN

Katip Üye

(imzalı)

Mehmet KABAR

Katip Üye

(imzalı)

 

06 Nisan 2015 Tarihli MECLİS KARARI
 • 06.04.2015 TARİH VE 2015/04 SAYILI OTURUMUNDA ALINAN KARAR 

  ASLANAPA BELEDİYE MECLİSİNİN 

         Belediye Meclisi Belediye Başkanlığının 02.04.2015 tarih ve 284 sayılı yazıları ile gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisimiz Belediye ve Meclis Başkanı Asaf AKAR’ın  Başkanlığında Üye Arif GÜLTEKİN, Ramazan GÖKMEN, Rasık KIRLI, Halil OCAK, Ahmet BAŞYİĞİT, Mehmet KABAR, Yılmaz AYVERDİ, Harun TÜRKMEN ve Ramazan ÇÜRÜK 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerine göre Nisan – 2015 dönemi ve gündemde bulunan konuları görüşmek üzere hazır oldukları halde Belediye Meclisimiz toplandı. Belediye Başkanı Asaf AKAR yoklama yaptı, çoğunluk olduğu anlaşıldı ve gündeme geçildi.

         1– Gündemin 1 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediye Başkatibinin 02.04.2015 tarihli yazısı Belediye Başkanlığınca 02.04.2015 tarihinde Meclise havale olmakla okundu, gizli oylama yapıldı.       KARAR :5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33/b maddesine göre Belediye Encümen toplantılarında bir yıl görev almak üzere Belediye Meclisi Üyelerinden Arif GÜLTEKİN ve Mehmet KABAR aday gösterildiler.

Yapılan gizli oylama sonucu, üyelerden Arif GÜLTEKİN ve Mehmet KABAR 10’ar oyla Belediye Encümen Üyesi seçildiler.

       2– Gündemin 2 nci maddesine göre Belediye Başkanı’nın 01 Mart 2014 –  28 Şubat 2015 tarihleri arasına ait bir yıllık Faaliyet Raporu’nun okunmasına geçildi. Belediye Başkanı Asaf AKAR Üyelerden Meclis 1 nci Başkan Vekili Ramazan GÖKMEN’e Başkanlık Makamını bıraktı.

Meclis 1 nci Başkan Vekili Ramazan GÖKMEN Belediye Başkanı’nın bir yıllık Faaliyet Raporunu okudu ve oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediye Başkanının bir yıllık Faaliyet Raporu hazır bulunan üyelerce oy birliğiyle kabul edildi.

       3- Gündemin 3 ncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler tamamlandı.

KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin (a) fıkrasında: “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.” denilmektedir. Aynı Kanunun Belediyenin Yetki ve İmtiyazlarının sıralandığı 15. Maddesinin (g) fıkrasında: “  Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.” İfadesi yer almaktadır.

Yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  15. Maddesinde: “Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir” denilmektedir.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 6. Maddesinde: “Mahallî idare birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahallî müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahallî idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir.” denilmektedir.

Belediyemizin üyesi bulunduğu Kütahya İli Yerel Yönetimler katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Tüzüğü’nün 5. Maddesinde: “Birliğin Amacı ve Üyelerce Birliğe Devredilen Görev ve Hizmetler: Birliğin amacı, Birliği oluşturan belediyelerin ve İl Özel İdaresinin yapmakla görevli ve yükümlü oldukları, fakat maddi veya teknik imkanların yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikleri veya gerçekleştirmekte güçlük çektikleri, çöp ve katı atıkların toplanması, geri kazanılması, imhası veya değerlendirilmesi ile belirlenecek öncelik sırasına göre altyapı çalışmalarını ve hizmetlerini ve bununla ilgili transfer istasyonları gibi tesislerin yapımını, onarımını ve işletilmesini yapmak veya yaptırmak ve devamlı işletilmesini sağlamak; Bu amaçla ilgili Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.” şeklinde açıklanmaktadır.

Üyesi olduğumuz “Kütahya İli yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği”, %62’lik oranla AB Hibeleri ve %38’lik oranla öz kaynakları ile “Kütahya Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi” ni hayata geçirmiştir. Ancak bu sistemi bir sonraki seviyeye taşımak, katı atıkların çevresel etkilerini minimize etmek ve çevre yönetiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için “Entegre Katı Atık Sistemi”nin kurulması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda; üyesi bulunduğumuz “Kütahya İli yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği”ne, ilgili mevzuat çerçevesinde “Kütahya Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi” kapsamında yapılmış olan tesislerini işletmek, günümüzün en büyük çevre problemlerinden olan “Katı Atıkların”,  kaynağında ayrı toplanarak değerlendirilmesini ve atıklardan enerji elde edilmesini, (çıkan yan ürünlerden faydalanılmasını), Ambalaj atık yönetimi faaliyetinin yürütülmesi nihayetinde minimize edilmiş değerlendirilemeyen atıkların bertarafını sağlamak ve bu yolla mevcut Düzenli Depolama Sahamızın ömrünü uzatmak amaçlarını kapsayan iş ve işlemleri gördürmek üzere 29 yıllığına “İmtiyaz Hakkı Devri Usulü” ile ihaleye çıkılması için yetki devri yapılmasına Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

       4- Gündemin 4 ncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler tamamlandı.

KARAR: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin p (Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek) bendine istinaden günümüz koşullarına göre hazırlanan “T.C. Aslanapa Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği Taslağının” aynen kabulüne Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

       5- Gündemin 5 nci maddesinin görüşülmesine geçildi, görüşmeler tamamlandı.

 KARAR: TAKSİ DURAKLARI (TİCARİ TAKSİ PLAKALI) ÜCRET TARİFESİ:

 1. a) Ticari Taksi Tahsis Belgesinin ……. 500,00 TL,
 2. b) Yıllık Vize Ücretinin ……………. 100,00 TL,
 3. c) Çalışma Ruhsatı Ücretinin ………… 750,00 TL,
 4. d) Taksimetre Ücret Tarifesinin;

1- Taksimetre Açılış Ücretinin …….  2,50 TL,

2- Birim Ücretinin (Saat) ………… 15,00 TL,

3- Birim Zamanı (1 Dakika) ………..  0,25 TL,

4- Gece Tarifesinin (00:00 – 07:00 saatleri arası) Normal Ücretin %50 fazlası alınmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

       6- Gündemin 6 ncı maddesinin görüşülmesine geçildi, görüşmeler tamamlandı.

       KARAR:İlçemize Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası yapılması planlanmakta olduğundan, Sağlık İl Müdürlüğünce yer talep edilmektedir. Belediyemiz Meri İmar Planında İlçe merkezimizde Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Binası yapımı için tahsis edilecek alan bulunmamaktadır.Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Ic İmar Paftasında 30600-30800 Yatay, 28600-28800 Dikey Koordinatları arasında bulunan Hükümet Konağı Alanı olarak görülen 17 Pafta 4899 ve 4900 Parsellerin bulunduğu yaklaşık 6.400,00 m².lik mesahalı alandan Hükümet Konağı Alanının batı kısmından yaklaşık 2.800,00 m².lik mesahalı alanın kamu yararı düşünüldüğünden, imar planında tadilat yapılarak Sağlık Tesisi Alanı olarak belirlenmesi için MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ’nin 26 ncı maddesinin  3/a fıkrasına gereği Aslanapa Kaymakamlığından uygun görüş alındıktan sonra imar planında tadilat yapılarak Sağlık Tesisi Alanı olarak belirlenmesine, İmar Planındaki tadilat işinin Belediyemiz imkanları doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 8 nci maddesine göre yetkili ve selahiyetli Şehir Plancısına yaptırılmasına Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

       7- Gündemin 7 nci maddesinin görüşülmesine geçildi, görüşmeler tamamlandı.

 KARAR:Belediyemiz adına Zafer Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Alt Yapı Mali Destek programına bir proje sunulmasına proje ile ilgili yetkili olarak Belediye Başkanı Asaf AKAR’ın yetkilendirilmesine Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Başkanı Asaf AKAR oturumun kapanması hakkında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucu oturumun kapanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Asaf AKAR

Belediye ve Meclis Başkanı

(imzalı)

Arif GÜLTEKİN

Katip Üye

(imzalı)

Mehmet KABAR

Katip Üye

(imzalı)

 

04 Mayıs 2015 Tarihli MECLİS KARARI

04.05.2015 TARİH VE 2015/05 SAYILI OTURUMUNDA ALINAN KARAR 

ASLANAPA BELEDİYE MECLİSİNİN 

       Belediye Meclisi Belediye Başkanlığının 30.04.2015 tarih ve 386 sayılı yazıları ile gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisimiz Belediye ve Meclis Başkanı Asaf AKAR’ın  Başkanlığında Üye Arif GÜLTEKİN, Ramazan GÖKMEN, Halil OCAK, Ahmet BAŞYİĞİT, Mehmet KABAR, Yılmaz AYVERDİ, Harun TÜRKMEN ve Ramazan ÇÜRÜK 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerine göre Mayıs – 2015 dönemi ve gündemde bulunan konuları görüşmek üzere hazır oldukları halde Belediye Meclisimiz toplandı. Belediye Başkanı Asaf AKAR yoklama yaptı, çoğunluk olduğu anlaşıldı ve gündeme geçildi.

       1– Gündemin 1 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 ncü maddesine göre Belediyemizin 2014 yılına ait İdare ve Kesin Hesabı Gelir ve Giderleri bölüm, bölüm okundu. Emanet Hesapları ile Banka vaziyeti teker teker incelendi.

Netice olarak;

2014 yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı bağlı cetvelde görüleceği üzere; 580.397,14 TL’sı Personel Giderleri, 91.130,57 TL’sı Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi, 601.610,21 TL’sı Mal ve Hizmet Alımları, 89.617,39 TL’sı Cari Transferler, 616.911,19 TL’sı Sermaye Gideri olmak üzere toplam 1.979.666,50 TL’dır.

2014 yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı bağlı cetvelde gösterildiği üzere 151.788,88 TL Vergi Gelirleri, 221.637,85 TL’sı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 550.200,00 TL’sı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.120.934,12 TL’sı Diğer Gelirler ve 54.750,00 TL’sı Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 2.099.310,85’dir.

Gider Bütçesinde yılı içinde yapılan değişikliklerle ilgili karar tarih ve sayıları ilişik cetvelde gösterilmiştir.

Yılı içinde tahakkuk edipte ödenmeyen 241.378,27 TL’sı Emanet Hesabına alınmış olup, 241.378,27 TL’sı gelecek yıla devreden borç ve sari ödenek olarak ertesi yıla devredilmiştir. 31.12.2014 tarihi itibariyle 2015 yılına devrolunan Banka Hesabı 27.755,20 TL’dır.

2014 yılı Belediyemiz İdare ve Kesin Hesabı üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve oya sunuldu. Yapılan oylama neticesi 2014 yılına ait Belediye İdare ve Kesin Hesabının doğruluğu hazır bulunan üyelerce oy birliğiyle kabul edildi.

       2– Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler tamamlandı.

KARAR:Birlik Tüzüğü’nün 38. Maddesinde: “Birlik Tüzüğü, Birliği oluşturan Belediyelerin Meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile Kabul edildikten sonra Kütahya Valisinin onayı ile kesinleşir. Tüzükte yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.” denilmektedir.

Üyesi Bulunduğumuz Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği’nin 20.04.2015 tarihinde gerçekleşen meclis toplantısında görüşülen ve ekte sunulan revize edilmiş Birlik Tüzüğünün 5 nci maddesinin aynen kabulüne Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

       3- Gündemin 3 ncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler tamamlandı.

   KARAR: Belediyemiz mevcut İmar Planında 30L-IVb İmar Paftasında 30400-30600 Yatay, 28500-28700 Dikey Koordinatları arasında bulunan Cumhuriyet Mahallesi 18 Pafta, 4923 Parsel Nolu 5.400,00m2 Yüzölçümlü Hükümet Konağı Alanı olarak Maliye Bakanlığına tahsisli Hazineye ait taşınmazın 30L-IVb İmar Paftasında gerekli tadilat yapılarak Hükümet Konağı Alanı olarak değiştirilmesine, İmar Planındaki tadilat işinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine göre yetkili ve selahiyetli Şehir Plancısına yaptırılmasına 03.09.2007 tarih 3 No.lu Belediye Meclisi Kararı ile Karar verilmiş olup, bahse konu değişikliğin onanmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

       4- Gündemin 4 ncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler tamamlandı.

    KARAR:Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Ic İmar Paftasında 30600-30800 Yatay, 28600-28800 Dikey Koordinatları arasında bulunan Hükümet Konağı Alanı olarak görülen 17 Pafta 4899 ve 4900 Parsellerin bulunduğu yaklaşık 6.400,00 m².lik mesahalı alandan Hükümet Konağı Alanının batı kısmından yaklaşık 2.800,00 m².lik mesahalı alanın kamu yararı düşünüldüğünden, imar planında tadilat yapılarak Sağlık Tesisi Alanı olarak belirlenmesi için MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ’nin 26 ncı maddesinin 3/a fıkrası gereği Aslanapa Kaymakamlığından uygun görüş alındıktan sonra imar planında tadilat yapılarak Sağlık Tesisi Alanı olarak belirlenmesine, İmar Planındaki tadilat işinin Belediyemiz imkanları doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 8 nci maddesine göre yetkili ve selahiyetli Şehir Plancısına yaptırılmasına 06.04.2015 tarih 17 No.lu Belediye Meclisi Kararı ile Karar verilmiş olup, Aslanapa Kaymakamlığı İlçe Malmüdürlüğünün 28.04.2015 tarih ve 125 sayılı uygun görüş yazılarına istinaden bahse konu değişikliğin onanmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Başkanı Asaf AKAR oturumun kapanması hakkında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucu oturumun kapanmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Asaf AKAR

Belediye ve Meclis Başkanı

(imzalı)

Arif GÜLTEKİN

Katip Üye

(imzalı)

Mehmet KABAR

Katip Üye

(imzalı)

 

01 Haziran 2015 Tarihli MECLİS KARARI

01.06.2015 TARİH VE 2015/06 SAYILI OTURUMUNDA ALINAN KARAR 

ASLANAPA BELEDİYE MECLİSİNİN 

       Belediye Meclisi Belediye Başkanlığının 28.05.2015 tarih ve 449 sayılı yazıları ile gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisimiz Belediye ve Meclis Başkanı Asaf AKAR’ın  Başkanlığında Üye Arif GÜLTEKİN, Ramazan GÖKMEN, Halil OCAK, Mehmet KABAR ve Harun TÜRKMEN 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerine göre Haziran – 2015 dönemi ve gündemde bulunan konuları görüşmek üzere hazır oldukları halde Belediye Meclisimiz toplandı. Belediye Başkanı Asaf AKAR yoklama yaptı, çoğunluk olduğu anlaşıldı ve gündeme geçildi.

       1– Gündemin 1 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler tamamlandı.

KARAR:Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-IVb İmar Paftasında 30300-30500 Yatay, 28400-28700 Dikey Koordinatları arasında bulunan İlköğretim Okulu Alanı olarak görülen 18 Pafta 5516 Parsel No.lu Kargir Okul Binası ve Kavak Bahçesi vasıflı taşınmazın bulunduğu alana yeni İlkokul Binası yapılması planlandığı, imar planında yapı çekme mesafelerinin 10 metre olması nedeniyle, mevcut binalardan arta kalan alana yeni İlkokul binasının sığmayacağı için, Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-IVb İmar Paftasında İlköğretim Okulu Alanı olarak görülen parselin güney kısmındaki Eğitim Sokak tarafında bulunan yapı çekme mesafelerinin 5 metre olarak belirlenmesine, İmar Planındaki tadilat işinin Belediyemiz imkanları doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 8 nci maddesine göre yetkili ve selahiyetli Şehir Plancısına yaptırılmasına Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Belediye Başkanı Asaf AKAR oturumun kapanması hakkında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucu oturumun kapanmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Asaf AKAR

Belediye ve Meclis Başkanı

(imzalı)

Arif GÜLTEKİN

Katip Üye

(imzalı)

Mehmet KABAR

Katip Üye

(imzalı)

 

06 Temmuz 2015 Tarihli MECLİS KARARI

06.07.2015 TARİH VE 2015/07 SAYILI OTURUMUNDA ALINAN KARAR 

ASLANAPA BELEDİYE MECLİSİNİN 

       Belediye Meclisi Belediye Başkanlığının 02.07.2015 tarih ve 560 sayılı yazıları ile gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisimiz Belediye ve Meclis Başkanı Asaf AKAR’ın  Başkanlığında Üye Ramazan GÖKMEN, Rasık KIRLI, Halil OCAK, Mehmet KABAR, Yılmaz AYVERDİ ve Harun TÜRKMEN 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerine göre Temmuz – 2015 dönemi ve gündemde bulunan konuları görüşmek üzere hazır oldukları halde Belediye Meclisimiz toplandı. Belediye Başkanı Asaf AKAR yoklama yaptı, çoğunluk olduğu anlaşıldı ve gündeme geçildi.

       1– Gündemin 1 nci maddesinin görüşülmesine geçildi, Belediye Muhasibinin
02.07.2015 tarihli yazısı Belediye Başkanlığınca 02.07.2015 tarihinde Meclise havale olmakla okundu.

KARAR:Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Belediyemize çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere şartlı yardım olarak verilen FORD CARGO 1826 E5 9S (4X2) Marka, 2015 Model, 43 AS 312 Plakalı, Su Tankeri (Arazöz)’ün Kamu Hizmetine tahsis edildiğinden, Belediyemize ait borçlardan dolayı haczedilememesine hazır bulunan Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi. 

       2– Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler tamamlandı.

KARAR:Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-IVb İmar Paftasında 30300-30500 Yatay, 28400-28700 Dikey Koordinatları arasında bulunan İlköğretim Okulu Alanı olarak görülen 18 Pafta 5516 Parsel No.lu Kargir Okul Binası ve Kavak Bahçesi vasıflı taşınmazın bulunduğu alana yeni İlkokul Binası yapılması planlandığı, imar planında yapı çekme mesafelerinin 10 metre olması nedeniyle, mevcut binalardan arta kalan alana yeni İlkokul binasının sığmayacağı için, Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-IVb İmar Paftasında İlköğretim Okulu Alanı olarak görülen parselin güney kısmındaki Eğitim Sokak tarafında bulunan yapı çekme mesafelerinin 5 metre olarak belirlenmesine, İmar Planındaki tadilat işinin Belediyemiz imkanları doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 8 nci maddesine göre yetkili ve selahiyetli Şehir Plancısına yaptırılmasına 01.06.2015 tarih 23 No.lu Belediye Meclisi Kararı ile Karar verilmiş olup, bahse konu NİP-12821 Plan İşlem Numaralı değişikliğin onanmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.
mar Paftasında 30400-30600 Yatay, 28500-28700 Dikey Koordinatları arasında bulunan Cumhuriyet Mahallesi 18 Pafta, 4923 Parsel Nolu 5.400,00m2 Yüzölçümlü Hükümet Konağı Alanı olarak Maliye Bakanlığına tahsisli Hazineye ait taşınmazın 30L-IVb İmar Paftasında gerekli tadilat yapılarak Hükümet Konağı Alanı olarak değiştirilmesine, İmar Planındaki tadilat işinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine göre yetkili ve selahiyetli Şehir Plancısına yaptırılmasına 03.09.2007 tarih 3 No.lu Belediye Meclisi Kararı ile Karar verilmiş olup, bahse konu değişikliğin onanmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Başkanı Asaf AKAR oturumun kapanması hakkında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucu oturumun kapanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Asaf AKAR

Belediye ve Meclis Başkanı

(imzalı)

Halil OCAK

Katip Üye

(imzalı)

Mehmet KABAR

Katip Üye

(imzalı)

 

Ağustos ayı Meclis Tatil
Belediye Meclisi Tatil Dönemi.
07 Eylül 2015 Tarihli MECLİS KARARI

ASLANAPA BELEDİYE MECLİSİNİN 

07.09.2015 TARİH VE 2015/08 SAYILI OTURUMUNDA ALINAN KARAR

        Belediye Meclisi Belediye Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 692 sayılı yazıları ile gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisimiz Belediye ve Meclis Başkanı Asaf AKAR’ın  Başkanlığında Üye Ramazan GÖKMEN, Rasık KIRLI, Halil OCAK, Ahmet BAŞYİĞİT, Mehmet KABAR, Yılmaz AYVERDİ, Harun TÜRKMEN ve Ramazan ÇÜRÜK 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerine göre Eylül – 2015 dönemi ve gündemde bulunan konuları görüşmek üzere hazır oldukları halde Belediye Meclisimiz toplandı. Belediye Başkanı Asaf AKAR yoklama yaptı, çoğunluk olduğu anlaşıldı ve hazır bulunan Belediye Meclisi Üyelerine gündem oluşmadığından dilek ve temennide bulunmak isteyip, istemeyen soruldu. Önemli dilek ve temennide bulunan olmadığından, Belediye Başkanı Asaf AKAR oturumun kapatılması hakkında oylama yaptı, yapılan oylama sonucu oturumun kapatılmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

Asaf AKAR

Belediye ve Meclis Başkanı

(imzalı)

Arif GÜLTEKİN

Katip Üye

(imzalı)

Mehmet KABAR

Katip Üye

(imzalı)

 

05 Ekim 2015 Tarihli MECLİS KARARI

ASLANAPA BELEDİYE MECLİSİNİN 

05.10.2015 TARİH VE 2015/09 SAYILI OTURUMUNDA ALINAN KARAR

        Belediye Meclisi Belediye Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 775 sayılı yazıları ile gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisimiz Belediye ve Meclis Başkanı Asaf AKAR’ın  Başkanlığında Üye Arif GÜLTEKİN, Ramazan GÖKMEN, Rasık KIRLI, Halil OCAK, Ahmet BAŞYİĞİT, Mehmet KABAR, Yılmaz AYVERDİ ve Harun TÜRKMEN 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerine göre Ekim – 2015 dönemi ve gündemde bulunan konuları görüşmek üzere hazır oldukları halde Belediye Meclisimiz toplandı. Belediye Başkanı Asaf AKAR yoklama yaptıçoğunluk olduğu anlaşıldı ve gündeme geçildi.

1– Gündemin 1.maddesinin görüşülmesine geçildi, görüşmeler tamamlandı.

KARAR:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çalköy Caddesinde bulunan 18-20 Pafta 5588 Parsel No.lu taşınmaz üzerine Belediyemizce Kültür ve Turizm Bakanlığı Katkıları ile yaptırılan Kültür Evinin A Blok 1 nci katında bulunan odalardan 2 odanın İlçe Halk Kütüphanesine İdari Bina ve Okuma Salonu amacıyla kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden bedelsiz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilmesine Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler tamamlandı.

KARAR:

02.02.2015 tarih ve 10 No.lu Belediye Meclisi Kararı ile belirlenen İçmesuyu Satış Tarifesine ek olarak;

İlçemizde ikamet eden Şehit Ailelerinin ve Gazilerin talepleri üzerine kendi adlarına bulunan abonelerden meskenlerde 2 ayda tüketilen içmesuyu satış tarifesinin;

1–  0 m³’den 30 m³’e kadar metreküpünden KDV dahil 0,35 TL,

2– 31 m³’den 50 m³’e kadar metreküpünden KDV dahil 0,38 TL,

3– 50 m³’den yukarısı için metreküpünden KDV dahil 0,40 TL olarak belirlenmesine.

Yukarıda belirtilen İçmesuyu Satış Tarifesinin 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Başkanı Asaf AKAR oturumun kapanması hakkında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucu oturumun kapanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Asaf AKAR

Belediye ve Meclis Başkanı

(imzalı)

Arif GÜLTEKİN

Katip Üye

(imzalı)

Mehmet KABAR

Katip Üye

(imzalı)

02 Kasım 2015 Tarihli MECLİS KARARI

ASLANAPA BELEDİYE MECLİSİNİN 

02.11.2015 TARİH VE 2015/10 SAYILI OTURUMUNDA ALINAN KARAR

       Belediye Meclisi Belediye Başkanlığının 28.10.2015 tarih ve 850 sayılı yazıları ile gündem maddesini görüşmek üzere Belediye ve Meclis Başkanı Asaf AKAR’ın Başkanlığında Üye Arif GÜLTEKİN,  Ramazan GÖKMEN,  Rasık KIRLI, Halil OCAK, Mehmet KABAR ve Yılmaz AYVERDİ  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerine göre Kasım – 2015 dönemi ve gündemde bulunan konuyu görüşmek üzere yukarıda isimleri yazılı üyeler hazır oldukları halde Belediye Meclisimiz toplandı. Belediye Başkanı Asaf AKAR yoklama yaptı, çoğunluk olduğu anlaşıldı ve gündeme geçildi.

       1 – Gündemin 1 nci maddesinin görüşülmesine geçildi, Belediye ve Meclis Başkanı Asaf AKAR2016 Yılı Belediye Bütçesi ve eklerini Belediye Meclisine sunuşunda;

Saygıdeğer arkadaşlar hepinize hoşgeldiniz der saygıyla selamlarım. Arkadaşlar Belediyemizin 2016 Yılı Bütçesi Belediyemize, İlçemize, Ülkemize ve hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. 2016 yılı Hazırlık Bütçemiz ile ilgili bazı açıklamalarda bulunacağım.

Arkadaşlar Belediyemizin 2016 Yılı Bütçesi Belediye Muhasipliğince hazırlanıp Belediye Başkanlığı makamına sunulmuştur. Belediye Başkanlığımızın tetkikinden sonra Belediye Encümenince tetkik edilmek ve karar ihdası için Belediye Encümenine havale edilen ve Belediye Encümenince de incelenip tetkik edilen hazırlık Bütçemiz 05.10.2015 tarih ve 46 sayılı Belediye Encümeni Kararı ile görüşülüp karara bağlanarak Belediye Meclisimizce görüşülmek üzere Belediye Başkanlığımıza havale edilen Belediyemiz 2016 Yılı Bütçesi Gider kısmı;Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri Personel Giderleri Ödenekler toplamı 813.584,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri Ödenekler toplamı 130.500,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri  Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekler toplamı 882.058,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri Faiz Giderleri Ödenekler toplamı 15.567,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri Cari Transferler Gideri Ödenekler toplamı 109.196,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri Yedek Ödenekler toplamı 94.817,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğü Çevre ve Koruma Hizmetleri Sermaye Giderleri Ödenekler toplamı 39.254,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenekler toplamı 19.965,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sermaye Giderleri Ödenekler toplamı 1.245.059,00TL ve Özel Kalem Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Yedek Ödenekler toplamı 150.000,00 TL olmak üzere Özel Kalem Müdürlüğü Ödeneği toplamı 3.500.000,00 TL, 2015 Yılı Gider Bütçesi Toplamı 3.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Buna göre; 2016 Yılı Gelir Bütçesi ise Vergi Gelirleri 460.367,00TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 676.734,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 268.602,00 TL, Diğer Gelirler 1.282.697,00 TL, ve Sermaye Gelirleri 811.600,00 TL, olmak üzere Gider Bütçesi ile denkleştirilerek toplam 3.500.000,00 TL olduğu anlaşılmakla, 2016 Yılı Gider Hazırlık Bütçesi ile Gelir Hazırlık Bütçesi denk olduğu anlaşılmış olup, Belediye Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülüp karara bağlanması üzere ilgili evrakların Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oy birliğiyle kabul edildi.

Asaf AKAR

Belediye ve Meclis Başkanı

(imzalı)

Arif GÜLTEKİN

Katip Üye

(imzalı)

Mehmet KABAR

Katip Üye

(imzalı)

07 Aralık 2015 Tarihli MECLİS KARARI

ASLANAPA BELEDİYE MECLİSİNİN 

07.12.2015 TARİH VE 2015/12 SAYILI OTURUMUNDA ALINAN KARAR

 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığının 03.12.2015 tarih ve 961 sayılı yazıları ile gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisimiz Belediye ve Meclis Başkanı Asaf AKAR’ın  Başkanlığında Üye Arif GÜLTEKİN, Ramazan GÖKMEN, Rasık KIRLI,  Halil OCAK, Ahmet BAŞYİĞİT ve Mehmet KABAR 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerine göre Aralık  – 2015 dönemi ve gündemde bulunan konuları görüşmek üzere hazır oldukları halde Belediye Meclisimiz toplandı. Belediye Başkanı Asaf AKAR yoklama yaptı, çoğunluk olduğu anlaşıldı ve gündeme geçildi.

       1- Gündemin 1 nci maddesinin görüşülmesine geçildi, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kütahya İl İşletme Müdürlüğü (Planlama Yatırım ve Tesis Başmühendisliği)nin 23.11.2015 tarih ve 4154/201576802/2794 sayılı yazısı ile 17 adet İmar Planı değişikliği teklifi Belediye Başkanlığınca 03.12.2015 tarihinde Belediye Meclisine havale olmakla tadilatlarla ilgili görüşmeler tamamlandı.

KARAR

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından trafo tiplerine göre belirlenen trafo alanlarının Belediyemiz Meri İmar Planında;

a) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Ia İmar Paftasında 31200-31300 Yatay, 28800-28900 Dikey Koordinatları arasında bulunan Park Alanın doğu köşesinin yoldan 5 metre içeri çekilerek bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

b) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Ia İmar Paftasında 31500-31600 Yatay, 28000-28100 Dikey Koordinatları arasında bulunan Orman İdaresi batı kısmında bulunan Park alanının köşesinin bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

 c) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Ib İmar Paftasında 31200-31300 Yatay, 28500-28600 Dikey Koordinatları arasında bulunan Orman İşletme Şefliği Hizmet Binası batı kısmında bulunan Park alanının köşesinin bir kısnının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

 d) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Ib İmar Paftasında 31200-31400 Yatay, 28800-28900 Dikey Koordinatları arasında bulunan Küçük Sanayi Sitesinin batı kısmında bulunan Park alanının köşesinin bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat

e) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Ib İmar Paftasında 31600-31700 Yatay, 28800-28900 Dikey Koordinatları arasında bulunan Okul Alanının güneybatı kısmından yoldan 5 metre içeri çekilerek Okul Alanı köşesinin bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

   f) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Ic İmar Paftasında 30600-30700 Yatay, 28400-28500 Dikey Koordinatları arasında bulunan Park Alanın bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

 g) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Ic İmar Paftasında 30800-30900 Yatay, 28600-28700 Dikey Koordinatları arasında bulunan Park Alanının batı kısmında bulunan alanın yola cephesinin yol boşluğunun bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

 h) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Id İmar Paftasında 30600-30700 Yatay, 27900-28000 Dikey Koordinatları arasında bulunan Park Alanın doğu köşesinin bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

   i) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Id İmar Paftasında 30900-31000 Yatay, 27700-27800 Dikey Koordinatları arasında bulunan Park Alanın güneybatı köşesinin bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

     j) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-Id İmar Paftasında 31000-31100 Yatay, 28200-28300 Dikey Koordinatları arasında bulunan Park Alanın doğu köşesinin yoldan 5 metre içeri çekilerek bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

     k) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-IVa İmar Paftasında 30000-30100 Yatay, 28200-28300 Dikey Koordinatları arasında bulunan Park Alanın kuzeydoğu köşesinin bir kısmının yoldan 5 metre içeri çekilerek trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

   l) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-IVa İmar Paftasında 30300-30400 Yatay, 28200-28300 Dikey Koordinatları arasında bulunan Çocuk Bahçesi+Park Alanın batı köşesinin bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

m) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-IVb İmar Paftasında 30000-30100 Yatay, 28600-28700 Dikey Koordinatları arasında bulunan Park Alanın doğu köşesinin yoldan 5 metre içeri çekilerek bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

   n) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-IVb İmar Paftasında 30200-30300 Yatay, 28900-29000 Dikey Koordinatları arasında bulunan Park Alanın batı köşesinin yoldan 5 metre içeri çekilerek bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

 o) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-IVb İmar Paftasında 30300-30400 Yatay, 28600-28700 Dikey Koordinatları arasında bulunan Yol Boşluğunun yoldan 5 metre içeri çekilerek bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

       p) Belediyemiz Meri İmar Planında 30L-IVb İmar Paftasında 30500-30600 Yatay, 28700-28800 Dikey Koordinatları arasında bulunan Park Alanın kuzey kısmından bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına ve

       r) Belediyemiz Meri İmar Planında 31L-IVc İmar Paftasında 32100-32200 Yatay, 28900-29100 Dikey Koordinatları arasında bulunan Okul Alanının kuzeybatı kısmından yoldan 5 metre içeri çekilerek Okul Alanının bir kısmının trafo tipine göre trafo alanı olarak belirlenmesi için İmar Planında tadilat yapılmasına,

İmar Planındaki tadilat işinin Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine göre yetkili ve selahiyetli Şehir Plancısına yaptırılmasına, Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

       2- Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi, görüşmeler tamamlandı.

KARAR:

Belediyemize ait olan 1985 Model CAT Marka Ekskawatörün tamir, bakım ve kullanımları ekonomik olmadığından; ekonomik ömrü tamamlanan bahsi konu İş Makinasının satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Başkanı Asaf AKAR oturumun kapanması hakkında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucu oturumun kapanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Asaf AKAR

Belediye ve Meclis Başkanı

(imzalı)

Arif GÜLTEKİN

Katip Üye

(imzalı)

Mehmet KABAR

Katip Üye

(imzalı)